مطالب توسط سمایی قادر

پیام مدیر عامل شرکت توان دید آتی

اشتغال، ‌کاراآفرینی،‌ تولید ثروت، ‌تزریق امید و انگیزه به نسل جوان همواره شاه بیت تمام سیاست گذاری ها، سمینارها، برنامه و سخنرانی دولتمردان بوده و خواهد بود. اما آیا متناسب با این کلمات زیبا و دلنشین، سیاست گذاری و اقدامات مناسب نیز به کار بسته شده است؟ یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال مولد، تمرکز […]